Presentació

La pandèmia ens ha posat a prova com a país i com a societat. El repte d’Andorra Telecom en aquesta crisi és doble: garantir la connectivitat en un moment crític i aprofitar el múscul financer de l’empresa per donar suport a les famílies i empreses més afectades per la crisi.

El confinament de la població suposa una autèntica prova de robustesa per a les xarxes de teleco-municacions. La infraestructura d’internet suporta sense problemes les puntes rècord de trànsit fruit del teletreball, les videoconferències, les classes telemàtiques i el consum audiovisual de lleure. Mai les connexions havien estat tan importants per al manteniment de l’activitat econòmica i social i la resposta, avalada per les inversions permanents, és excel·lent, com ho és la dels professionals que, majoritàriament des dels seus domicilis, aconsegueixen que la companyia continuï funcionant amb normalitat i que els projectes no s’aturin. Aquest desplegament es reflecteix en un increment dels índexs de satisfacció dels clients i un enfortiment de la marca Andorra Telecom.

L’altre gran objectiu és posar-se al costat dels ciutadans i les empreses. La companyia, conscient de les dificultats per les quals passa el teixit productiu, aprova descomptes sobre els serveis oferts per valor d’1,6 milions d’euros durant el 2020. Prop de 5.500 empreses i autònoms es beneficien dels descomptes, que van des del 80% de la factura de serveis en el cas de suspensió parcial de l’activitat fins al 100% quan l’aturada és total. Les mesures no han anat tan sols destinades als descomptes en la factura final, també s’han flexibilitzat els pagaments per als clients amb fórmules de fracciona-ment. També ens aliem amb el ministeri d’Afers Socials oferint a les famílies en situació de vulne-rabilitat descomptes en un paquet bàsic de telecomunicacions.

Una de les línies de suport és als estudiants, conjuntament amb el ministeri d’Educació i Ensenya-ment Superior, per garantir que tots disposen d’una connexió excel·lent i de dispositius per seguir les classes des de casa. L’obertura gratuïta dels canals Premium de TV en uns moments en què la televisió esdevenia una eina d’oci i informació essencial, l’habilitació d’un número directe per a donatius solidaris i el suport tecnològic als stop labs, les compareixences del Govern o les residèn-cies sociosanitàries són altres actuacions destinades a pal·liar els efectes de la crisi sanitària i social.

Però la nostra responsabilitat social va molt mes enllà de les telecomunicacions. La relació comer-cial amb l’empresa xinesa Huawei permet portar al Principat 100.000 mascaretes en un moment d’escassetat que són posades a disposició de les autoritats sanitàries. Alhora no es pot donar un mi-llor ús a les reserves acumulades per la companyia que destinar-ne una part -20 milions d’euros- a finançar les despeses extraordinàries associades a la pandèmia, una distribució extraordinària acor-dada per la junta general d’accionistes.

Andorra Telecom ha hagut alhora de fer front, com la resta del teixit econòmic, a la caiguda d’activitat i, per tant, dels ingressos. Les restriccions de mobilitat durant molts mesos de l’any es tradueixen en un descens de 10,8 milions en relació amb el 2019 i de 6,3 milions respecte a la xifra pressupostada, una caiguda que, ateses les circumstàncies, és menor que l’esperada gràcies a la re-negociació dels acords amb els operadors internacionals. L’impacte sobre els ingressos de la correc-ció dels mercats financers, de les polítiques d’ajut o de la reducció en un 1 per cent del negoci tradi-cional duu la companyia a aprovar tot un seguit de mesures destinades a contenir el capítol de des-peses, una gestió que es tradueix en una reducció de 5,7 milions. L’exercici es tanca finalment amb un resultat positiu de 17,1 milions d’euros, 3,3 milions per sota del pressupost.

La gestió, l’organització, els processos i el compromís amb el client i el país d’Andorra Telecom són reconeguts per la Fundació Iberoamericana per a la Gestió de la Qualitat. La primera participa-ció de la companyia en el Premi d’excel·lència en la gestió d’empreses dels països iberoamericans es tradueix en una medalla de plata. El guardó, adscrit a la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern, es lliura l’abril del 2021 en el marc de la Trobada Empresarial paral·lela a la Trobada de caps d’Estat i de Govern celebrada a Andorra i que s’havia hagut d’ajornar a causa de la pandèmia.

Les millores i evolucions de productes i serveis efectuades durant els darrers anys tenen continuïtat el 2020 amb la nova telefonia de prepagament, que ofereix als usuaris preus més ajustats, més pres-tacions i més comoditat en la gestió. La novetat més important és el llançament de la primera moda-litat d’abonament mensual amb prepagaments automatitzats cada mes. També comporta un salt qua-litatiu la revisió de les tarifes de telefonia mòbil, que suposa multiplicar entre dos i cinc vegades el volum de dades. El bon comportament comercial de l’accés a internet a 700 mbps o la solució de Wifi Total, que garanteix la cobertura wifi en domicilis o establiments, evidencien el valor que els usuaris atorguen a les millores de connectivitat.

Les accions de responsabilitat pública no s’han limitat a la Covid. Des d’Andorra Telecom hem aportat un crèdit extraordinari plurianual de 4,5 milions d’euros per finançar el Programa de Trans-formació Digital d’Andorra (PdTDA), impulsat pel Govern a través de la Fundació Actua Tech. El pla, de dos anys i mig de durada, transformarà el model de relació de l’administració amb els ciu-tadans i les empreses, afavorirà la digitalització del sector privat i permetrà posicionar internacio-nalment el país en aquest àmbit.

Amb aquest mateix esperit, el programa de transformació digital intern, impulsat el 2019, té la seva continuïtat durant el 2020 amb tot d’un seguit de projectes interns i externs que abracen àmbits com ara la relació amb el client a través dels canals digitals, la gestió documental i la digitalització dels entorns de treball i dels processos de negoci.