Estats financers

Balanç

Actiu

ACTIU NOTES 31/12/2020 31/12/2019
A) ACTIUS NO CORRENTS 194.199.278 203.888.988
I - Immobilitzat Intangible (Nota 5) 6.342.355 7.821.550
4 - Altres Actius Intangibles 6.342.355 7.821.550
II - Immobilitzat Tangible (Nota 6) 107.855.407 120.130.938
1 - Terrenys i Construccions 44.886.318 45.501.100
2 - Instal·lacions Tècniques i Altre Immobilitzat Tangible 61.496.946 73.745.870
3 - Immobilitzacions Materials en Curs i Bestretes 1.472.143 883.968
IV - Immobilitzat financer (Nota 7) 80.001.517 75.936.499
IVa - Empreses del grup i associades 19.357.522 19.382.049
1 - Instruments de patrimoni 30.000 30.000
2 - Crèdits i comptes a cobrar 19.327.522 19.352.049
IVb - Altres empreses 60.643.995 56.554.451
1 - Instruments de patrimoni 51.506.403 45.916.887
2 - Crèdits i comptes a cobrar 0 1.500.000
3 - Inversions financeres a llarg termini 9.100.000 37.564
4 - Altres (Nota 15) 37.592 37.564
B) ACTIUS CORRENTS 162.764.170 199.493.280
II - Existències (Nota 8) 2.402.273 2.116.524
1 - Matèries primeres i consumibles 2.348.893 2.060.041
3 - Productes acabats i mercaderies 52.889 54.458
4 - Bestretes a proveïdors 491 2.025
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini (Nota 9) 24.795.022 35.282.149
1 - Clients per Vendes i Prestacions de Serveis 23.593.212 33.837.645
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades (Nota 17) 312.738 177.522
3 - Resta de crèdits i comptes a cobrar 889.072 1.266.982
IV - Inversions financeres a curt termini (Nota 10) 133.598.697 160.173.460
1 - En empreses del grup i associades 44.561 24.551.459
2 - Resta d'actius financers 133.554.136 135.622.001
V - Tresoreria (Nota 11) 1.494.079 1.200.881
VI - Ajustaments per periodificació 474.100 720.266
TOTAL ACTIU 356.963.449 403.382.268

Passiu

PASSIU NOTES 31/12/2020 31/12/2019
A) PATRIMONI NET (Nota 12) 327.336.242 358.522.711
I - Capital 50.000.000 50.000.000
I - Capital 50.000.000 50.000.000
III - Reserves 260.241.808 275.231.870
1 - Reserva legal 10.000.000 10.000.000
5 - Altres Reserves 250.241.808 265.231.870
V - Resultats d'exercicis anteriors 0 0
VI - Resultat de l'exercici 17.094.434 33.290.841
B) PASSIUS NO CORRENTS 6.327.326 7.816.796
I - Provisions a llarg termini (Nota 13) 5.825.478 7.347.469
II - Deutes a llarg termini 501.848 469.327
3 - Altres 501.848 469.327
C) PASSIUS CORRENTS 23.299.880 37.042.760
II - Provisions a curt termini (Nota 14) 2.319.565 982.411
III - Deutes a curt termini (Nota 14) 3.530.443 8.705.801
4 - Altres 3.530.443 8.705.801
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar (Nota 14) 17.449.872 29.354.549
1 - Proveïdors 15.064.476 27.078.846
2 - Empreses del grup i associades, creditores (Nota 17) 242.978 122.806
3 - Creditors Diversos 110.908 112.117
4 - Bestretes de clients 201.471 119.236
5 - Altres 1.830.039 1.921.544
TOTAL PASSIU 356.963.449 403.382.268