Estats financers

Compte de resultats

COMPTE DE RESULTATS (Euros) NOTES 31/12/2020 31/12/2019
I - INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
1 - Import net de la xifra de negocis (Nota 18) 76.903.648 88.597.467
4 - Altres ingressos d'explotació 242.289 233.099
Total Ingressos d'explotació 77.145.937 88.830.566
II - DESPESES D'EXPLOTACIÓ
1 - Consum de mercaderies, altres materials i Serveis (Nota 19) (-)9.661.119 (-)10.146.040
2 - Despeses de personal (Nota 20) (-)13.603.181 (-)14.567.167
a) Sous, salaris i assimilats (-)11.325.985 (-)11.786.993
b) Càrregues socials (-)1.796.350 (-)1.869.248
c) Altres despeses de personal (-)480.846 (-)910.926
3 - Amortització, deteriorament i resultats per venda o baixa de l'immob intagible i de l'immob tangible (Nota 5) i
(Nota 6)
(-)22.417.727 (-)25.808.415
a) Amortització (-)22.172.320 (-)24.749.746
b) Deteriorament 1.783 (-)566.741
c) Resultats per venda o baixa (-)247.189 (-)491.928
4 - Deteriorament del circulant 33.270 (-)185.790
a) Existències (Nota 8) 204.966 (-)43.097
b) Crèdits i comptes a cobrar (Nota 9) 62.472 60.608
c) Altres (-)234.169 (-)203.301
5 - Altres despeses d'explotació (-)13.348.276 (-)13.963.673
a) Arrendaments i cànons (-)527.362 (-)418.993
b) Reparacions i conservació (-)7.686.662 (-)7.695.815
c) Serveis professionals independents (-)1.782.692 (-)2.166.708
d) Assegurances (-)293.587 (-)298.543
e) Serveis de Publicitat i RRPP (-)546.036 (-)956.978
f) Subministraments (-)1.143.848 (-)1.147.745
g) Tributs (-)41.248 (-)49.952
h) Altres serveis exteriors (-)1.326.841 (-)1.228.939
Total despeses d'explotació (-)28.997.033 (-)64.671.085
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 18.148.904 24.159.481
III - INGRESSOS I DESPESES FINANCERES (Nota 21)
1 - Ingressos Financers 720.195 1.079.797
a) De participacions en instruments de patrimoni 0 56.690
b) D'altres actius financers 720.195 1.023.107
3 - Variació de valor raonable en instruments financers de negociació 580.756 2.442.537
4 - Diferències de canvi 59.715 (-)172.316
5 - Deteriorament i resultats per venda o baixa d'actius financers 0 12.478.396
b) Resultats per venda o baixa 0 12.478.396
Resultat financer 1.360.666 15.828.414
RESULTAT DE LES OPERACIONS 19.509.570 39.987.895
IV - ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS
1 - Altres ingressos no recurrents 141.730 202.878
2 - Altres despeses no recurrents (Nota 22) (-)710.561 (-)4.576.416
Total altres ingressos i despeses no recurrents (-)568.831 (-)4.373.537
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 18.940.739 35.614.357
V - IMPOST SOBRE BENEFICIS (Nota 16.2) (-)1.846.306 (-)2.323.516
RESULTAT DE L'EXERCICI 17.094.434 33.290.841