Estats financers

Estat de canvis en el patrimoni net

Capital Prima d'emissió Reserva de revaloració Altres reserves Instruments de capital propis Resultats d'exercicis anteriors Altres aportacions de socis Resultat de l'exercici Dividend a compte TOTAL
B) Saldo ajustat a 01/01/19 50.000.000 0 0 283.753.676 0 0 0 18.478.194 352.231.871
I - Resultat de l'exercici 0 0 0 0 0 0 0 33.290.841 0 33.290.841
II - Ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni Net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III - Operacions amb socis i propietaris 0 0 0 (-)8.521.806
(-)18.478.194
(-)18.478.194

1 - Distribució de dividends (-)8.521.806 (-)18.478.194 (-)27.000.000
4 - Altres moviments 0
IV - Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C) Saldos a 31/12/19 50.000.000 0 0 275.231.870 0 0 0 33.290.841 0 358.522.711
I - Ajustaments per canvis de criteris comptables 2019 i anteriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II - Ajustaments per errors 2019 i anteriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D) Saldo ajustat a 01/01/20 50.000.000 0 0 275.231.870 0 0 0 33.290.841 0 358.522.711
I - Resultat de l'exercici 0 0 0 0 0 0 0 17.094.434 0 17.094.434
II - Ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni Net 0 0 0 (-)321.124 0 0 0 0 0 (-)321.124
III - Operacions amb socis i propietaris 0 0 0 (-)14.668.938 0 0 0 (-)33.290.841 0
1 - Distribució de dividends (-)23.759.779 (-)24.200.000 0 (-)47.959.779
4 - Altres moviments 9.090.841 9.090.841 0
IV - Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) Saldos a 31/12/20 50.000.000 0 0 260.241.808 0 0 0 17.094.434 0 327.336.242