Estats financers

Estat de flux d'efectius

(Euros) 31/12/2020 31/12/2019
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 34.013.442 50.750.851
1 - Resultat del període abans d'impostos 18.940.739 35.614.357
2 - Ajustaments del resultat 21.592.622 14.596.019
a) Amortització d'immobilitzat intangible i tangible (+). 22.172.320 24.749746
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-). 329.097 851.749
c) Variació de provisions(+/-). (-)364.149 (-)99.217
e) Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat intangible i tangible (+/-). 247.189 491.928
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-). 0 (-)12.478.396
g) Ingressos financers (-). (-)720.195 (-)1.023.107
i) Diferències de canvi (+/-). (-)59.715 172.316
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-). (-)580.756 (-)2.442.537
k) Altres ingressos i despeses (-/+). 568.831 4.373.537
3 - Canvis en el capital corrent (-)5.348.350 (-)202.534
a) Existències (+/-). (-)80.782 675.662
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-). 10.185.728 6.171.520
c) Altres actius corrents (+/-) 361.456 (-)278.368
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-). 13.567.718 (-)6.634.291
e) Altres passius corrents (+/-). (-)568.831 (-)137.056
f) Altres actius i passius no corrents (+/-). (-)1.678.292 0
4 - Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (-)1.171.569 743.009
b) Cobrament de dividents (+) 0 56.690
c) Cobraments d'interessos (+). 849.898 1.100.176
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) (-)2.021.467 (-)413.857
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+). 0 0
5 - Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/- 1+/- 2+/- 3+/- 4) 34.013.442 50.750.851
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 14.179.820 (-)29.246.989
6 - Pagaments per inversions (-). (-)161.020.134 (-)179.912.274
a) Empreses del grup i associades. 0 (-)39.906.619
b) Immobilitzat intangible. (-)1.760.756 (-)2.124.340
c) Immobilitzat tangible (-)1.760.756 (-)9.826.671
e) Altres actius financers. (-)152.213.891 (-)128.054.644
g) Altres actius 0 0
7 - Cobraments per desinversions (+). 175.199.954 150.665.285
a) Empreses del grup i associades. 24.417.754 73.552.456
b) Immobilitzat intangible 9.500
c) Immobilitzat tangible 18.362 33.790
e) Altres actius financers. 150.754.337 77.079.039
8 - Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6). 14.179.820 (-)29.246.989
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (-)47.959.779 (-)27.000.000
11 - Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni. (-)47.959.779 (-)27.000.000
a) Dividends (-) (-)47.959.779 (-)27.000.000
12 - Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament ( +/- 9 +/- 10 - 11) (-)47.959.779 (-)27.000.000
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI (i decimals) 59.715 (-)172.316
E) AUGMENTS/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/- A +/- B +/- C +/- D) 283.199 (-)5.668.455
Efectiu o equivalents a l'inici del període 1.200.881 6.869.335
Efectiu o equivalents al final del període 1.494.079 1.200.881