Estats financers

NOTA 10INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI

El moviment d’aquesta partida del balanç durant l’exercici 2020, és el següent:

INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI (euros) 01/01/2020 Altes Baixes Traspassos 31/12/2020
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
Dipòsits a curt termini amb entitats financeres 135.613.631 147.591.932 (-)151.160.562 0 132.000.000
Dipòsits a curt termini amb entitats financeres 135.550.000 147.200.000 (-)150.750.000 0 135.550.000
Diposits a c/t (Interessos meritats no vençuts) 63.631 391.932 (-)410.562 0 45.001
Deute sector públic Govern d'Andorra a curt termini 24.522.918 323.376 (-)24.893.393 0 15.900
Deute Sector Públic (Cost adquisició) 24.389.213 0 (-)24.389.213 0 0
Deute Sector Públic (Interessos meritats no vençuts) 133.705 323.376 (-)441.180 85.560 15.900
Dividents a cobrar d'empreses vinculades 28.541 4.134 -28.541 24.527 28.660
Crèdits a empreses vinculades 28.426 4.752 -28.426 23.789 28.541
Crèdits a altres empreses 8.370 5.103 -4.337 0 9.135
Fiances i Dipòsits constituïts a curt termini 0 0 0 1.500.000 1.500.000
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 160.173.460 147.924.544 (-)176.023.834 1.524.527 133.598.697

Dipòsits a termini
Els dipòsits a termini estan composats per diverses imposicions en entitats bancàries andorranes.

Deute del sector públic a curt termini

A data d’aquest tancament no n’hi han subscripcions enregistrades en aquest epígraf.

El total d’interessos meritats no vençuts detallat al quadre Inversions financeres a curt termini per import de 15.900 euros correspon als interessos meritats de les emissions de bons del 29/05/2017 a 5 anys i del 19/12/2019 a 3 anys, doncs es cobraran al maig i al desembre de 2021 respectivament, considerant-se per tant a curt termini.

Crèdits a empreses vinculades
S’hi recull la cinquena quota del préstec a llarg termini a favor de la Societat participada ANSEAC SA, que es liquidarà segons el previst, al març de 2021.

Altres crèdits a curt terminiS’hi recull el saldo pendent de cobrar per la venda de la participació en la societat AVATEL & WIKIKER TELECOM S.L traspassat de llarg a curt termini a data d’aquest tancament (veure nota 7.b Altres crèdits a llarg termini).