Estats financers

NOTA 12PATRIMONI NET I FONS PROPIS

12.1 Capital social

El capital social de la Societat, és de 50 milions d’euros, representat per 5.000 accions de 10.000 euros de valor nominal cadascuna, totes elles de la mateixa classe, totalment subscrites i desemborsades. La totalitat de les accions, números del 1 al 5.000 ambdós inclosos, representatives del capital social han estat subscrites pel seu Soci Únic, el Govern d’Andorra.

No hi ha hagut cap variació en el capital social de la Societat des de la seva constitució.

12.2 Reserva legal i altres reserves

D’acord amb el que preveu el Decret relatiu a l’adscripció i aportació de béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra Telecom, SAU, les reserves aportades a la Societat tenen la naturalesa següent:

(Imports en euros) 31/12/2020 31/12/2019
Reserva legal 10.000.000 10.000.000
Reserves per prima disponibles 200.005.748 214.995.810
Reserves per prima indisponibles 50.236.060 50.236.060
TOTAL RESERVES 260.241.808 275.231.870

D'acord amb la Llei de Societats Anònimes, ha de destinar-se una xifra igual al 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del capital social. La reserva legal només es pot utilitzar per compensar pèrdues quan no existeixin altres reserves disponibles. Aquesta reserva es va dotar al 100% a la constitució de la Societat per un import de 10 milions d’euros.

En data desembre de 2020 la societat ha actualitzat la provisió constituïda per fer front als compromisos presents i futurs contrets a favor del col•lectiu de personal jubilat, d’acord amb la darrera valoració financera-actuarial realitzada per experts independents. L’ajustament per import de 321.124 euros s’ha registrat amb càrrec a reserves, segons el previst a la normativa vigent (veure nota 13).

12.3 Repartiment resultat exercici 2018

En data 1 d’abril de 2020 la Junta General d’Accionistes de la Societat va acordar la distribució del 72,69% del resultat de l’exercici 2019 en forma de dividends.

Imports en euros
Resultat exercici 2019 33.290.841
Distribució dividents (72.69%) -24.200.000
A reserves -9.090.841

Aquests dividends es van liquidar en la seva totalitat en data 1 d’abril de 2020.

En data 13 de maig i 23 de desembre de 2020 la Junta General Extraordinària d’accionistes va acordar distribucions addicionals de dividends per import de 20 milions d’euros i 3,8 milions d’euros respectivament, amb càrrec a resultats anteriors acumulats a Reserves. Segons el previst, la societat va efectuar dit pagament als mesos de maig i desembre.