Estats financers

NOTA 13PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES

El detall d’aquesta partida del passiu del balanç a 31 de desembre de 2020 i a 31 de desembre de 2019 és el següent:

(Import en euros) Saldos 01/01/2019 Dotacions 31/12/2019 Traspassos 31/12/2019 Aplicació 31/12/2019 Saldo 31/12/2019
Compromissos per Pensions personal pre-jubilat i jubilat a llarg termini 3.879.370 -231.901 3.647.469
Compromissos per Pensions personal pre-jubilat i jubilat a curt termini 277.293 231.901 -269.031 240.163
TOTAL 4.156.663 0 0 (-)269.031 3.887.632

La provisió enregistrada a 31 de desembre 2019 per valor de 3.887.632 euros correspon a la provisió a llarg i curt termini per fer front a les pensions del personal passiu (jubilats i pre-jubilats) segons el model de prestació definida al qual estan subjectes en base al reglament de la pensió de jubilació del Consell General del 29 de juliol de 1981, el decret de Govern sobre la jubilació anticipada del 5 de juny de 1996, i el Reglament intern de data 12 de març de 2009. A data d’aquest tancament el total d’aquest col·lectiu té l’estatus de personal jubilat.

Els imports provisionats a 31 de desembre de 2019 es basen en la valoració actuarial actualitzada a data 31 de desembre de 2018, dels compromisos presents i futurs contrets a 31 de desembre de 2015. Per a la realització de la valoració actuarial, es tenen en compte les taules de mortalitat i invalidesa PERMF00P. Aquesta valoració financer-actuarial ha estat realitzada mitjançant el mètode de valoració “Projected Unit Credit”, seguint els principis tècnics actuarials generalment acceptats. L’import corresponent al compromís a llarg termini s’inclou a l’epígraf Provisions a llarg termini del balanç.

El 100% del personal fix en actiu està adherit al pla de previsió social d’aportació definida aprovat el 20 de novembre de 2014 pel Consell d’Administració. La Societat va fer efectiva l’externalització de la gestió del pla de previsió social en data 7 de febrer de 2017, data a partir de la qual la Societat efectua aportacions equivalents a les efectuades pel personal segons preveu el reglament vigent, i fins a un límit del 3% del salari pensionable.

També s’hi recullen als epígrafs Provisions a llarg termini i Deutes a curt termini del balanç, les provisions pels compromisos adquirits davant la Fundació Actuatech per import de 3,7 i 0,8 milions d’euros respectivament, en relació al programa de transformació digital de país (veure nota 22).

(Import en euros) Saldos 01/01/2019 Dotacions 31/12/2019 Traspassos 31/12/2019 Aplicació 31/12/2019 Saldo 31/12/2019
Provisió per aportacions Actuatech a llarg termini 0 3.700.000 0 0 3.700.000
Provisió per aportacions Actuatech a curt termini 0 800.000 0 0 800.000
TOTAL 0 4.500.000 0 0 4.500.000