Estats financers

NOTA 14CREDITORS A CURT TERMINI

El detall d’aquesta partida del passiu del balanç a 31 de desembre de 2020 i a 31 de desembre de 2019 és el següent:

DETALL PASSIU CORRENT (euros) NOTES 31/12/20 31/12/19
PROVISIONS A CURT TERMINI (Nota13) 2.319.565 982.411
DEUTES A CURT TERMINI 3.530.443 6.705.801
CASS creditora 527.282 551.698
Seguretat social pendent de pagament CASS creditora 527.282 551.698
Agència Tributària creditora (Nota 16) 2.882.175 6.018.484
Retencions IRPF pendents de pagament 34.404 31.883
IRNR pendent de pagament 158.473 3.110.430
Impost de societats pendent de pagament 1.395.891 1.574.574
Agencia Tributaria liquidació mensual IGI 353.278 363.139
Passius per Impostos diferits 631.296 627.774
Agencia Tributaria i altres (rendes en espècie) 308.162 308.162
CREDITS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR 17.449.872 29.354.549
Proveïdors (Balanç,epígraf V1) 4.507.188 8.031.127
Operadors (Balanç,epígraf V1) 10.557.289 19.947.719
Proveïdors, grup i associades (Nota 17) 242.978 122.806
Creditors Diversos (Balanç,epígraf V3) 110.908 112.117
Bestretes de clients (Balanç,epígraf V4) 201.471 119.236
Remuneracions pendents de pagament (Balanç,epígraf V5) 1.819.482 1.921.544
Compte corrent emb tercers (Balanç,epígraf V5) 10.557 0
TOTAL DETALL PASSIU CORRENT 23.299.880 37.042.760

Les provisions a curt termini recullen els compromisos adquirits davant la Fundació Actuatech en relació al programa de transformació digital de país (veure nota 13 pels compromisos a llarg termini), així com la provisió per les aportacions resultants del conveni signat entre Andorra Telecom i el Govern d’Andorra al mes de desembre de 2020, relatiu a la renovació i modernització de la infraestructura de xarxa wifi dels centres educatius, per import de 700 milers d’euros.
2019, les provisions a curt termini pels costos i compromisos pendents de liquidar vinculats a la suspensió del projecte The Cloud i que corresponien a les despeses previstes per les obres d’adequació provisional de la parcel·la, amb l’objectiu de fer-la accessible al públic, així com les despeses relacionades amb el tancament dels compromisos amb les empreses proveïdores. A 31 de desembre de 2020 aquesta provisió es troba totalment liquidada.

La disminució en l’epígraf “IRNR pendent de pagament” respecte del 31 de desembre de 2019 es deu a la liquidació de l’impost a la renda dels no residents declarat a Espanya per import de 2.932.652 euros en relació als beneficis obtinguts per la venda de la participació a Avatel & Wikiker SL. El pagament de dit impost es va efectuar al gener de 2020.

Els epígrafs “Agència tributària liquidació mensual IGI” i “IRNR pendent de pagament” contenen els imports corresponents a les liquidacions de l’impost general indirecte del períodes novembre i desembre de 2020 i la liquidació de l’IRNR corresponent al quart trimestre de 2020, respectivament.

En l’epígraf Agència Tributària creditora, també hi figura l’apartat ”Agència Tributària i altres (Rendes en espècie)” que correspon a la regularització en curs de les rendes en espècie que no havien estat correctament declarades durant el període comprès entre els anys 2013 i 2017. La societat va dotar una provisió de 735.349 euros a data 31 de desembre 2017 per fer front a la regularització corresponent. Durant el segon i el tercer trimestre de 2018 es van completar les liquidacions d’aquest passiu davant la Caixa Andorrana de Seguretat Social per import de 427.187 euros, restant pendent de liquidació a data d’aquest tancament la regularització davant l’Agencia Tributària.
En relació a l’epígraf Crèdits comercials i altres comptes a pagar, destaquen els següents apartats:

  • Operadors:
    En aquest epígraf figuren els deutes amb operadors de telecomunicacions per operacions de tràfic comercial, inclòs els ràpels anuals per Roaming In enregistrats a favor d’operadors de telefonia mòbil.
  • Remuneracions pendents de pagament:
    El desglossament d’aquest epígraf és el següent:
(Imports en euros) 31/12/20 31/12/19
Previsió DPO i Vacances meritades 731.992 860.432
Fons Mutu 845.568 821.064
Personal Passiu provisió a curt termini 241.639 240.163
Compromisos per Pensions Personal Actiu 284 (-)114
Total 1.829.482 1.921.544

El fons mutu esta constituït per aportacions realitzades pels empleats de la societat de manera voluntària, que tenen per objectiu donar cobertura salarial complementària (fins arribar al salari fix) en cas de baixa mèdica. Tot i mostrar-se dins de l’epígraf Creditors comercials i altres comptes a pagar del balanç, aquest import no representa cap obligació per a la societat ni a curt ni a llarg termini.