Estats financers

NOTA 16SALDOS AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

La composició dels saldos corrents amb les Administracions públiques a data 31 de desembre de 2020 i 31 de desembre de 2019 és la següent:

16.1 Saldos corrents amb les Administracions públiques


(Euros) - Exercici 2020
Saldos 31/12/2020
Deutors
Saldos 31/12/2020
Creditors
Saldos 31/12/2020
Deutors
Saldos 31/12/2020
Creditors
Organismes de la Seguretat Social 0 527.282 0 551.698
Caixa Andorrana de la Seguretat Social 0 527.282 0 551.698
Agència Tributària 871.451 2.882.175 871.451 6.018.484
Impostos indirectes 0 353.278 0 363.139
Impost sobre beneficis 0 1.395.891 0 1.574.574
Retencions IRPF pendents 0 335.075 0 34.404
IRNR pendent de pagament 0 158.473 0 3.110.430
Actius i passius per impostos diferits 871.451 631.296 871.451 627.772
Provisions (rendes en espècie) 0 308.162 0 308.162

L’epígraf Impost sobre beneficis recull l’import pendent a favor de l’Administració Tributària tenint en consideració el pagament a compte corresponent a l’exercici 2020 per valor de 446.892,84 euros i l’impost efectivament meritat durant aquest exercici.

16.2 Conciliació entre el resultat comptable, base imposable fiscal i despesa per Impost de Societats
La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre societats meritat el 2020 i 2019 és la següent:

(Imports en euros) Saldo 31/12/20 Saldo 31/12/19
Resultat abans d’impostos 18.940.739 35.614.357
+ diferències permanents 1.234.266 -6.052.057
+ diferències temporals -35.218 4.419
Base imponible fiscal 20.139.787 29.566.719
x tipus impositiu 10% 2.956.672 2.064.248
Import brut 2.956.672 2.064.248
-Deduccions i bonificacions -722.208 -580.783
Total estimació IS a liquidar 2020 2.234.464 1.483.464
Diferencies per actius i passius diferits -442 -3.423
Altres ajustos (*) 81.842 116.309
Impost meritat exercici 2.315.865 1.596.351
Rectificatives Anys Anteriors amb càrrec a resultat exercici 7.652 0
Despesa Impost sobre Societats 2.323.516 1.596.351

(*) Els altres ajustos corresponen a la regularització de bonificacions per aplicació del 5% sobre inversions en haver-se donat de baixa els elements abans del període de cinc anys que preveu la Llei de l’IS.

16.3 Exercicis Oberts a inspecció respecte a l’impost de Societats

Tal i com s’estableix a la Llei de bases de l’ordenament tributari, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les liquidacions presentades no han estat inspeccionades per les autoritats tributàries o hagi transcorregut el període de prescripció de tres anys. Per tant, la societat té obert a inspecció els darrers 4 anys per l’impost de societats i els darrers 3 anys per tota la resta d’impostos que l’hi són d’aplicació.

Els Administradors de la Societat consideren que s'han practicat adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa, encara que sorgeixin discrepàncies en la interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera significativa els comptes anuals adjunts.