Estats financers

NOTA 17SALDOS I TRANSACCIONS AMB PARTS VINCULADES

Els saldos a 31 de desembre de 2020 i les transaccions efectuades durant l’exercici amb l’empresa ANSEAC són els següents:

SALDOS ANSEAC 31/12/20
A) ACTIUS NO CORRENTS
IV - Immobilitzat financer
IVa - Empreses del grup i associades
1 - Instruments de patrimoni 30.000
2 - Crèdits i comptes a cobrar 134.522
3 - Dividents a cobrar
B) ACTIUS CORRENTS
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 70.573
IV - Inversions financeres a curt termini
1 - En empreses del grup i associades 28.660
C) PASSIUS CORRENTS
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar
2 - Empreses del grup i associades, creditores (-)87.387
TRANSACCIONS ANSEAC 2020
I) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis 36.034
Altres ingressos d'explotació 135.974
II) DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
c) Serveis professionals independents (-)529.299
III) INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers 5.050
IV COBRAMENT DE DIVIDENDS 0

Els saldos a 31 de desembre de 2019 i les transaccions efectuades durant l’exercici amb el Govern d’Andorra són els següents:

SALDOS GOVERN D'ANDORRA 31/12/2020
A) ACTIUS NO CORRENTS
IV - Immobilitzat financer
IVa - Empreses del grup i associades
2 - Crèdits i comptes a cobrar 19.193.000
B) ACTIUS CORRENTS
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 242.163
IV - Inversions financeres a curt termini
1 - En empreses del grup i associades 15.900
C) PASSIUS CORRENTS
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar
2 - Empreses del grup i associades, creditores 155.591

Els saldos inclosos a l’actiu corrent i no corrent a 31 de desembre de 2020 amb el Govern d’Andorra són deguts principalment al deute públic que la Societat ha subscrit, a la factura dels serveis de telecomunicacions del mes de desembre pendent de cobrar i a altres factures relacionades amb diversos serveis prestats. Els passius amb el mateix no inclouen els imports pendents de liquidar en concepte dels diferents impostos als quals es troba subjecte la Societat.

Així mateix, les transaccions realitzades durant l’any amb el Govern d’Andorra han estat:

TRANSACCIONS GOVERN D'ANDORRA 2020
I) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis 1.718.366
II) DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
h) Altres serveis exteriors (-)31.987
III) INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers 323.376
PAGAMENT DIVIDENDS (-)47.959.779