Estats financers

NOTA 19APROVISIONAMENTS

El saldo del compte “Consum de mercaderies, matèries primes i altres materials” de l’exercici 2020 i 2019 es detalla com segueix:

(Euros) 31/12/2020 31/12/19
1. Consum de mercaderies, altres materials I Serveis
Interconnexió Roaming 1.326.462 1.425.392
Interconnexió Internacional Dades 1.334.739 1.614.100
Interconnexió Internacional Veu 1.576.478 1.559.537
Interconnexió Internacional Transport 756.963 749.011
Guia 33.212 34.468
Compra continguts 4.319.606 4.440.729
Altres Aprovisionaments per a la venda 313.658 322.802
TOTAL CONSUMS 9.661.119 10.146.040

Els preus aplicats als serveis d’interconnexió corresponen als pactats en els contractes amb els operadors (nota 18).