Estats financers

NOTA 2BASES DE PRESENTACIÓ

a) Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Societat

Els comptes anuals han estat formulats pel Consell d’Administració d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a la Societat segons el que preveu la llei 33/2014, que és l’establert a:

  • Pla General de Comptabilitat aprovat pel Decret de data 23 de juliol de 2008.
  • Llei 20/2007 de Societats anònimes i de responsabilitat limitada.
  • Llei 30/2007 de la Comptabilitat dels empresaris.
  • La resta de normativa comptable andorrana que resulti d’aplicació.

b) Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Societat i es presenten d'acord amb el marc normatiu d’informació financera que li resulta d’aplicació i, en particular, els principis i criteris comptables continguts en aquest, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de la Societat i dels fluxos d'efectiu produïts durant el corresponent exercici.

Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2020, es sotmetran a l’aprovació de la Junta General d’Andorra Telecom, SAU, i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. Per la seva part, els comptes anuals de l’exercici 2019 van ser aprovats per la Junta General d’Accionistes celebrada el dia 1 d’abril de 2020.

c) Principis comptables no obligatoris aplicats

El Consell d’Administració ha formulat aquests comptes anuals tot considerant la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en els comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, hagi deixat d'aplicar-se. No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.

d) Agrupació de partides

Determinades partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net i de l'estat de fluxos d'efectiu es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió; si bé, en la mesura que sigui significativa, s'ha inclòs la informació desagregada en les corresponents notes referenciades a la memòria.

e) Comparació de la informació

La informació continguda en aquesta memòria referida a l'exercici 2020 es presenta, a efectes comparatius, amb la informació de l'exercici 2019.