Estats financers

NOTA 20DESPESES DE PERSONAL

La composició del saldo de l’epígraf “Despeses de personal” de l’exercici 2020 i 2019 és el següent:

(Imports en euros) 31/12/2020 31/12/19
Sous i salaris 11.325.985 11.786.996
Seguretat social 1.796.350 1.869.248
Formació i Altres despeses de personal 187.710 621.381
Contribució anual pensions de jubilació 293.136 289.545
TOTAL 13.603.181 14.567.167

La plantilla mitjana per categoria corresponent a l’exercici 2020 es detalla a continuació:
Categoria Plantilla mitjana
SGN-0 DIRECTOR/A EXCLUSIU/VA 6,08
SGN-1 DIRECTOR/A EXCLUSIU/VA 5,33
SGN-2 MANAGER 8,63
SGN-3 ESPECIALISTA 26,33
SGN-4 TECNIC/A GESTIÓ 25,00
SGN-5 TÈCNICA/A ADMINISTRATIU/VA 47,52
SGN-6 ADMINISTRATIU/VA/COMERCIAL 7,54
TIC-1 DIRECTOR OPERATIU 2,00
TIC-2 MANAGER 11,00
TIC-3 ESPECIALISTA 34,82
TIC-4 TÈCNIC/A 56,07
TIC-5 TÈCNIC/A OPERATIU/VA 40,00
TOTAL PLANTILLA MITJANA 270,32