Estats financers

NOTA 21INGRESSOS I DESPESES FINANCERES

El resultat financer de l’exercici 2020 i 2019 és el següent:

III - INGRESSOS I DESPESES FINANCERES 31/12/2020 31/12/19
1. Ingressos i Despeses Financeres
a) Ingressos Financers 720.195 13.558.193
Participacions en instruments de Patrimoni 0 56.690
Ingressos Valors Renda Fixa 323.276 430.592
Interessos de crèdits 5.050 5.784
Ingressos CC i Dipòsits 389.962 575.755
Ingressos per Dtes. Financers 1.807 7.155
Altres ingressos financers 0 3.822
Resultat per venda o baixa d'actius financers 0 12.478.396
c) Variació valor raonable instruments financers 580.756 2.442.537
Variació valor raonable instruments financers 580.756 2.442.537
d) Diferències de Canvi 59.715 -172.316
Diferencies Negatives -158.119 -203.302
Diferencies Positives 217.834 30.986
RESULTAT FINANCER 1.360.666 15.828.414

L’epígraf Resultat per venda o baixa d’actius financers recull la plusvàlua neta generada per la venda de les accions de l’operadora de telecomunicacions espanyola Avatel, que ascendeix a 12,5 milions d’euros. Aquest resultat es mostra pel seu valor net, una vegada descomptat l’impost de la renda als no residents tributat a Espanya, per import de 2.932.652 euros, així com altres despeses d’estudis i assessoraments relacionats directament amb la operació, per import de 187 milers d’euros.