Estats financers

NOTA 22ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS

S’hi recullen principalment els compromisos adquirits per la companyia com a conseqüència del conveni de col·laboració signat entre Andorra Telecom i el Govern d’Andorra relacionat amb la renovació i modernització de la xarxa wifi dels centres educatius. La Societat ha procedit a registrar aquest compromís a l’epígraf Provisions a curt termini, amb càrrec a resultats extraordinaris, per un import total de 0,7 milions d’euros. El saldo a data 31 de desembre de 2019 incloïa els compromisos contrets amb la Fundació Actuatech relatius al programa de digitalització de país, per import de 4,5 milions d’euros, segons acord del Consell d’Administració de data 16 de desembre de 2019.