Estats financers

NOTA 23ALTRA INFORMACIÓ


23.1 Compromisos i contingències amb tercers

Existeix una reclamació per 342.782 euros contra un tercer, de la qual es va dictar sentència a favor de la Societat i per la que es va presentar demanda d’execució de costes el mes de febrer del 2013. La Societat va presentar un escrit d’insistiment sobre aquest litigi durant l’exercici 2015. A data de tancament no hi ha hagut canvis significatius sobre aquesta reclamació.a

Així mateix, existeixen determinades reclamacions obertes contra clients insolvents.

23.2 Informació sobre medi ambient

La Societat segueix una política destinada a minimitzar l’impacte medi ambiental i la protecció i millora del medi ambient, incloent la reducció o eliminació de la contaminació futura de les operacions de la Societat.

La Societat no ha incorregut en despeses significatives en l’àmbit del medi ambient ni té registrada ni té la necessitat de registrar una provisió per possibles riscos mediambientals donat que estima que no existeixen contingències significatives relacionades amb possibles litigis, indemnitzacions o altres conceptes. Addicionalment, la Societat disposa de pòlisses d’assegurances així com de plans de seguretat que permeten assegurar raonablement la cobertura de qualsevol possible contingència que es pogués derivar de la seva actuació mediambiental.

23.3 Informació sobre protecció de dades

En data 4 de febrer de 2004 va entrar en vigor la Llei 15/2003 de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals amb l’objectiu de protegir i garantir, pel que fa al tractament i a la utilització de dades personals, els drets fonamentals de les persones i especialment els relatius a la intimitat.

Des d’abans de l’entrada en vigor de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, la Societat utilitza per a les seves finalitats diversos fitxers que contenen dades de caràcter personal. En conseqüència, i a fi de fer efectiva l’esmentada Llei, i per tal de garantir la màxima transparència en el tractament de dades de caràcter personal, el Govern en la sessió del 8 de febrer de 2006, a proposta del Consell d’Administració de la Societat, aprova el Decret que regula els fitxers de caràcter personal de la Societat. Aquest Decret va ser derogat per un nou Decret del Govern publicat en data 25 de març de 2009, que regulava novament els fitxers de caràcter personal de la Societat.

23.4 Retribució òrgans d’administració

(Euros) Comité
Executiu
Consell
d'Administració (*)
Remuneracions exercici 2020 (brut) 831.867 2.250

(*) D’acord amb el que preveu l’article 19 dels estatuts de la Societat, el càrrec de president, de vicepresident, i de conseller és gratuït quan l’ostenti una persona en exercici d’un mandat polític, que forma part de l’Administració pública, de la companyia Andorra Telecom, SAU, o de qualsevol empresa participada per capital públic. El càrrec de conseller exercit per una persona no inclosa en els supòsits de l’apartat 1 és gratuït, sempre que la Junta General no ho acordi altrament.

La Societat, durant 2020 i 2019, no va concedir bestretes ni crèdits als membres del Consell d’Administració ni al Comitè Executiu, ni existeix cap altra obligació concreta, passada, present o futura en matèria de pensions o pagaments de primes d’assegurança.