Estats financers

NOTA 5IMMOBILITZAT INTANGIBLE

El moviment en aquest epígraf durant l’exercici 2020 ha estat conforme al detall següent:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2020 Altes Baixes Traspassos Saldo 31/12/2020
Aplicacions informàtiques 29.623.600 335.168 -1.053.602 1.053.602 30.199.013
Propietat industrial 15.058 -1.679 13.379
Propietat intel·lectual 624.000 624.000
Immobilitzat en curs 21.190 1.425.588 0 -1.293.847 152.931
Altres Drets 2.070.626 2.070.626
Bestretes per a immobilitzats 9.500 -9.500 0 0
Total Cost 32.363.975 1.760.756 -1.064.781 0 33.059.950
Amortització acumulada -24.542.425 -3.230.451 1.055.281 0 -27.717.595
VALOR NET 7.821.550 -1.469.695 -9,500 0 6.342.355

Al tancament de l’exercici la Societat tenia elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats que seguien en ús.

Les principals inversions en immobilitzat intangible corresponen a noves funcionalitats dels sistemes d’informació BSS/OSS i aplicacions IT, a la introducció de millores en el portal web de la companyia, a l’adquisició de llicències de la solució de backup corporatiu i a l’actualització i implantació de software VMWare per diferents projectes.

També s’inclouen millores relacionades amb l’ERP JDEdwards, el sistema OCS (Online Charging System) i la eina de Business Intelligence Tableau així com inversions relatives a l’evolució i modernització de l’actual solució de call center i a la digitalització de determinats processos de la companyia.

Les baixes registrades corresponen principalment a diversos actius relacionats amb solucions Oracle que han estat substituïdes i altres actius menors que han quedat en desús.