Estats financers

NOTA 6IMMOBILITZAT TANGIBLE

El moviment produït en aquest capítol del balanç durant l’exercici 2020, com també la informació més significativa que afecta aquest epígraf, han estat els següents:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2020 Altes Baixes Traspàs Saldo 31/12/2020
Terrenys 32.091.572 0 0 0 32.091.572
Edificis i altres construccions 18.902.310 0 -148.863 0 18.753.447
Equips i instal·lacions Tècniques 237.287.438 630.599 -6.865.548 5.403.404 236.455.892
Utillatge 1.950.142 0 -54.144 0 1.895.999
Mobiliari 1.277.295 14.812 -9.928 0 1.282.179
Altre immobilitzat 9.126.491 247.204 -138.086 161.294 9.396.903
Immobilitzacions en curs 883.968 6.152.872 0 -5.564.698 1.472.143
Bestretes per immobilitzats 0 0 0 0 0
Total Cost 301.519.215 7.045.487 -7.216.568 0 301.348.134
Edificis i altres construccions -5.492.782 -614.782 148.863 0 -5.958.701
Equips i instal·lacions Tècniques -164.733.853 -17.594.212 6.484.668 0 -175.843.398
Utillatge -1.789.838 -57.592 54.144 0 -1.793.286
Mobiliari -1.092.015 -25.351 9.928 0 -1.107.439
Altre immobilitzat -7.713.048 -649.932 138.035 0 -8,224.945
Total Amortització Acumulada -180.821.536 -18.941.869 6.835.636 0 -192.927.768
Provisió per deteriorament
Instal·lacions tècniques -566.741 -160.968 162.750 0 -564.958
VALOR NET 120.130.938 -12.057.350 -218.182 0 107.855.407

Les principals inversions en immobilitzat tangible corresponen a serveis per l’evolució de la xarxa d’accés radio i de la xarxa mòbil 3G i 4G , millores en la xarxa de transport TDT, renovació d’equipament de la xarxa internacional (França-Toulouse), renovació i optimització de les cabines d'emmagatzematge corporatiu, digitalització de determinats processos de la companyia així com a treballs d’ampliació de la xarxa de fibra òptica i instal·lació d’equips per a clients. També s’inclouen treballs de canalitzacions i reformes de la xarxa de serveis i millores d’instal·lacions d’edificis.

Les baixes registrades corresponen principalment a actius relacionats amb la xarxa intel·ligent IN d’Alcatel, la xarxa de transport NGN, la xarxa SDH, i la infraestructura de telefonia-veu d’Alcatel, que en han quedat en desús durant el darrer any.

L’epígraf Deteriorament de l’immobilitzat tangible inclou una provisió per import de 564.958 euros, constituïda al 2019, que té per objectiu adequar el valor en llibres de les inversions relacionades amb el projecte CSP (Cloud Service Provider) al seu valor en ús.

Els béns aportats a la Societat d’acord amb el previst en el Decret relatiu a l’adscripció i aportació de béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra Telecom, SAU de data 17 de juny 2015 amb efectes comptables a 1 de gener de 2015, inclouen l’adscripció dels següents béns del patrimoni nacional (Annex II del Decret d’adscripció), quina valoració va ser realitzada per un expert independent en data 8 de juny de 2015. La valoració al moment de l‘aportació es detalla en el quadre següent:

PARRÒQUIA DESCRIPCIÓ Euros
Canillo Terreny i Edifici Central Ransol 438.806
Encamp Terreny i Edifici Central Encamp 703.726
Ordino Terreny i Edifici Central Arans 1.767.919
La Massana Terreny parcel·la Prat del Molí i Edificis Centrals de La Massana 1 i 2 2.617.678
Andorra la Vella Terreny i Edifici Av. Meritxell 112 16.722.883
Andorra la Vella Terreny i Edifici de la Comella 2.386.347
Andorra la Vella Terreny i Edificis Antiga Caserna Central del Servei de Prevenció i Extinció d'incendis 8.895.144
Andorra la Vella Terreny i Edifici Nexus Santa Coloma 15.570.174
Sant Julià de Lória Terreny y Edifici Central Sant Julià 1.133.383
TOTAL VALOR BÉNS ADSCRITS 50.236.060

La composició dels equips i instal·lacions tècniques, a 31 de desembre de 2020, és la següent:

(Imports en euros) Saldo 31/12/2020 A.A. a 31/12/2020 Deteriorament 31/12/2020 Saldo net 31/12/2020
Instal·lacions Edificis 18.204.025 -13.421.081 4.782.944
Instal·lacions en sols tercers 3.732.237 -3.125.843 606.394
Xarxa 116.653.036 -87.711.855 28.941.180
Cabines 1.534.679 -1.467.421 67.258
Aparells instal·lats 15.242.304 -11.729.648 3.512.656
Línies elèctriques 622.119 -580.439 41.680
Equips per a repetidors 7.074.056 -6.740.792 333.264
Equips per a centrals 73.359.498 -51.054.112 -564.958 21.740.427
Altres infraestr. tècniques 33.938 -12.206 21.732
Total equips i instal·lacions tècniques 236.455.892 -175.843.398 -564.958 60.047.536

Els estatuts de la Societat preveuen que el seu objecte constitueix la gestió i explotació dels serveis de telecomunicacions així com la gestió de les xarxes nacionals de radiodifusió sonora i televisió. Atès que és la pròpia Societat qui emet de forma unilateral les senyals de radiodifusió sonora i televisió, no percep cap contraprestació econòmica relacionada amb la gestió de les esmentades xarxes. La llei de radiodifusió pública i de creació de la Societat pública RTVA, SA faculta al Govern l’adscripció a la mateixa dels béns necessaris per la gestió dels serveis de radiodifusió i televisió necessaris pel seu funcionament. Aquesta adscripció ha estat feta sense fer cap menció als béns que estan en possessió o formen part dels actius de la Societat.

El concepte d’aparells instal·lats, inclòs en les instal·lacions tècniques, conté elements que són propietat de la Societat però estan en possessió de tercers, clients de la Societat.

La política de la Societat és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. A data 31 de desembre de 2020 es troben vigents les pòlisses corresponents per donar cobertura suficient als actius de la societat.