Estats financers

NOTA 7IMMOBILITZAT FINANCER

Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici 2020 han estat els que es mostren a continuació:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2020 Altes Baixes Traspàs Variació valor Saldo 31/12/2020
a) Empreses del grup i associades 19.382.049 0 0 -24.527 0 19.357.522
Inversions en capital: ANSEAC 30.000 0 0 0 0 30.000
Deute sector públic a llarg termini 19.193.000 0 0 0 19.193.000
Deute sector públic (Interessos meritats no vençuts) 0 0 0 0 0 0
Credit a ll/t ANSEAC 159.049 0 0 -24.527 0 134.522
b) Altres empreses 56.554.451 5.008.788 0 -1500.000 580.756 60.643.995
Inversions en capital 300.335 0 0 0 0 305.485
Altres crèdits a llarg termini 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000
Fons inversió 45.563.086 5.003.610 0 0 580.756 51.147.452
Dipòsits a termini 9.100.000 0 0 0 0 9.100.000
Dipòsits a termini (interessos meritats no vençuts) 0 0 0 0 0 0
Dipòsits i fiances 91.030 28 0 0 0 91.058
TOTAL 75.936.499 5.008.788 0 -1.524.527 580.756 80.001.517

a) Inversions en el capital en empreses del grup i associades

La Societat participa en el 50% del capital social de l’empresa ANSEAC, SA.

ANSEAC SA, Andorrana de Serveis d’Atenció al Client, SA, amb NRT A-710938-N, registre de comerç 925659-N i amb domicili social a La Massana, Avinguda Sant Antoni número 32, edifici Els Arcs, té per objecte la prestació de serveis d’atenció al client en el mercat nacional i internacional.

La Societat va ser constituïda el 2015 i va iniciar les seves operacions el 2016 a través del negoci Espic. El valor en llibres de la participació en el capital social és de 30.000 euros. La societat no cotitza en borsa ni en cap mercat secundari.

L’import del capital social, reserves i resultat de l’últim exercici és el següent:

ANSEAC, S.A. (Import en euros) 31/12/20 31/12/19
Capital social 60.000 60.000
Reserves 12.000 12.000
Resultats d'exercicis anteriors 204.732 231.063
Resultat de l'exercici -93.736 -26.332

Deute del sector públic a llarg termini

La Societat ha participat en la subscripció de diferents emissions de deute públic emeses pel Govern d’Andorra. El valor i les principals condicions de les subscripcions enregistrades en aquest epígraf són les següents:

Emissió Import efectiu de la subscripció Data de venciment Rendibilitat anual Interessos correguts no vençuts Valoració 31/12/2020
Emissió 29/05/2017 Bons 60 mesos 1.016.000 29/05/2022 1,75% 10.522 1.026.522
Emissió 19/12/2019 Bons a 36 mesos 18.177.000 19/12/2022 0.90% 5.378 18.182.378
TOTAL DEUTE PÚBLIC GOVERN A LL/T 19.193.000 15.900 19.208.900

Els interessos meritats de les emissions de bons del 29/05/2017 a 5 anys i del 19/12/2019 a 3 anys per un import de 15.900 euros es consideren a curt termini, doncs es cobraran al maig i al desembre de 2021, respectivament. Es tracta d’inversions a llarg termini amb pagament d’interessos anual.

Crèdit a llarg termini a ANSEAC

En data 1 de març de 2016 la Societat va concedir un préstec a favor de la Societat participada ANSEAC SA per un import de 250.000€ a retornar en deu anys a un tipus d’interès fix del 3,10%, per a finançar les seves necessitats de tresoreria.

A data 31 de desembre de 2020 queden pendents d’amortitzar 159.049 euros, dels quals 134.522 euros estan classificats a llarg termini i 24.527 euros es consideren a curt termini.

b) Inversions en altres empreses

Inversions en capital

A continuació es presenta la composició de les participacions de la Societat en altres Societats de dret privat a tancament:

(Imports en euros) Cost a valor històric Deteriorament Valor Net Comptable Percentatge de Participació
SEMTEE, S.A. 300.185 0 300.185 1,062%
TECNOLOGIA CAPITAL S.L. 150 0 150 5.00%
A.THL.EXERCISE, SLU 150 150 5.00%
Total 305.485 0 305.485

SEMTEE SA, té per objecte l’explotació de l’aigua termal a la parròquia d’Escaldes-Engordany amb dos centres termolúdics d’activitat, Caldea i Innú.

En data 16 d’abril de 2018 la societat va adquirir el 5% del capital social de la societat Tecnologia Capital SL per valor de 150 euros. Aquesta societat gestiona actualment el projecte APARKAND, que va sorgir com a iniciativa impulsada per la incubadora i acceleradora d’empreses NIU, espai d’emprenedoria d’Andorra Telecom.

El mes de setembre de 2020 la societat va entrar en el capital de altres dues empreses sorgides del NIU, Celestar, SAU, dedicada al disseny, explotació, fabricació, assessorament, llançament i venda d’aparells de telecomunicació i de satèl·lits, amb una participació del 5% per valor de 5 milers d’euros, i ATHL.EXERCISE, SLU, que ofereix assessorament i consultoria en l’àmbit de l’activitat física, amb una participació del 5% per valor de 150 euros.

Altres crèdits a llarg termini
En data desembre de 2019, i a conseqüència de la venda de la participació en la societat AVATEL & WIKIKER TELECOM S.L, es va incloure a l’epígraf Crèdits i comptes a cobrar a llarg termini un crèdit per import de 1,5 milions d’euros corresponent a la cessió del dret de presa de participació que reservava a Andorra Telecom el dret a elevar la seva participació al 50%, amb unes condicions econòmiques i dins d’uns terminis preestablerts. A data 31 de desembre de 2020 aquest import s’ha traspassat a l’epígraf Altres crèdits a curt termini doncs arriba a venciment, segons el previst per contracte de venda, el mes de juny de 2021.

Fons d’inversió
La valoració de la cartera a 31 de desembre de 2020 és la següent:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2020 Altes Baixes Variació valor Saldo 31/12/2020
Fons Inv. Societats bancàries andorranes 45.563.086 5003.610 0 508.756 51.147.452
TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER 45.563.086 5003.610 0 580.756 51.147.452

Les dates de constitució i venciment de la cartera són les següents:

Societat bancària Denominació Instrument Data construcció (*) Data venciment
ANDBANK Fons mixtel 05/10/2006 Il·limitada
BANC SABADELL IQ-STA 04/04/2007 Horitzó mig-llarg termini
CRÈDIT ANDORRÀ Crèdit fons mixt 17/05/2005 Indefinida
MORABANC Privat 1-S 05/07/2006 Indefinida
VALLBANC Euromix moderat 23/07/2008 Indefinida

(*) Correspon a la data de constitució dels fons d’inversió per part del Servei de Telecomunicacions d’Andorra i que varen ser aportats a la Societat.

La Societat té la intenció de seguir mantenint la totalitat de la cartera del fons d’inversió per un període de com a mínim, un any.


Dipòsits a llarg termini
Els dipòsits a llarg termini estan composats per diverses imposicions en societats bancàries andorranes el venciment dels quals és superior a un any des de la data de tancament de l’exercici.