Estats financers

NOTA 8EXISTÈNCIES

El detall d’aquesta partida del balanç al 31 de desembre de 2020 i al 31 de desembre de 2019, és el següent:

(Imports en euros) 31/12/2020 31/12/2019
Matèries primeres i consumibles 2.789.364 2.705.479
Mercaderies Comercials 52.889 54.458
Bestretes a proveïdors 491 2.025
Provisions/Reversions per Deteriorament -440.471 -645.437
Total 2.402.273 2.116.524

La Societat constitueix una provisió per deteriorament, en base al nivell d’obsolescència d’alguns materials.

El moviment de la provisió per deteriorament durant l’any ha estat el següent:

(Imports en euros) Saldos 01/01/2020 Dotacions Reversions Aplicacions Saldos 31/12/2020
Provisions per Deteriorament -654.437 -16.505 93.506 127.965 -440.471