Estats financers

NOTA 9DEUTORS

El detall d’aquesta partida del balanç a 31 de desembre de 2020 i a 31 de desembre de 2019, és el següent:

CREDITS I COMPTES A COBRAR A CURT TERMINI (euros) NOTES 31/12/20 31/12/19
DEUTORS
CLIENTS
Clients, factures pendents de cobrar 4.578.542 4.767.502
Clients, factures pendents de cobrar, grup i assoc (Nota 17) 312.738 177.522
Clients factures impagades 3.084.121 2.961.741
TOTAL BRUT 7.975.402 7.906.764
PROVISIONS (-)2.906.536 (-)2.996.701
TOTAL NET CLIENTS 5.068.866 4.910.063
OPERADORS
Operadors, factures pendents de cobrar 18.879.454 29.468.786
TOTAL BRUT 18.879.454 29.468.786
PROVISIONS (-)42.369 (-)18.474
TOTAL NET OPERADORS 18.837.084 29.450.312
GOVERN D'ANDORRA (Nota 16)
Actius per impostos diferits 871.451 871.451
Altres MI Govern d'Andorra 0 0
TOTAL 871.451 871.451
ALTRES DEUTORS
Acomptes personal 1.667 2.889
Deutors Diversos, factures pendents de cobrar 204 188
TOTAL BRUT 364.943 395.719
PROVISIONS (-)349.193 (-)345.396
TOTAL NET ALTRES DEUTORS 17.621 50.323
TOTAL NET DEUTORS 24.795.022 35.383.149

Els moviments de les provisions per deteriorament durant l’any han estat els següents:

(Import en euros) Saldos 01/01/2019 Dotacions Reversions Aplicacions Saldos 31/12/2020
Provisions per Deteriorament -3.360.571 -33.054 95.526 0,00 -3.298.098